TOVÁBBKÉPZÉSEK

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet

  • Logopédia szakirányú továbbképzés

A továbbképzés célja olyan gyógypedagógus-logopédusok képzése, akik a logopédia és határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a logopédiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a beszéd-, nyelvi és kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz.

Képzési idő: 4 félév

Jelentkezés feltétele: bármilyen gyógypedagógiai alapképzésben szerzett diploma, ill. korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben oklevél. Alkalmassági vizsgán való megfelelés.

Képzési forma: Levelező képzésben államilag finanszírozott formában indul a képzés. A képzés péntek-szombati napokon zajlik.

 

  • Inkluzív, fejlesztő szakpedagógusi szakirányú továbbképzés

A 2017 és 2019 őszén indult levelező képzésre összesen 25 hallgató jelentkezhetett. A pályázóknak már rendelkezniük kellett egy alapképzés befejezéséről szóló oklevéllel (tanítói, tanári illetve szociálpedagógusi). A 4 féléves képzés 120 kreditpontot ér. A képzés célja komplex pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai ismeretek nyújtása a tanulói sokféleség kezelésére. A tanulmányok során a hallgatók felkészülhetnek a fogyatékos, hátrányos helyzetű, a beilleszkedési-tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, valamint a tehetséges tanulók differenciált fejlesztésére.

Képzési idő: 4 félév

Jelentkezés feltétele: A pályázóknak már rendelkezniük kellett egy alapképzés befejezéséről szóló oklevéllel (tanítói, tanári illetve szociálpedagógusi). 

Képzési forma: Levelező képzésben államilag finanszírozott formában indul a képzés. A képzés péntek-szombati napokon zajlik.

 

Semmelweis Egyetem

Pető András Kar

  • konduktorsegítő szakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a képzés elvégzése után alkalmassá válnak a központi idegrendszer sérülése miatt dominánsan mozgássérültté vált bármely életkorú gyermek és felnőtt konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére konduktor irányítása mellett. A gyakorlatorientált továbbképzés biztosítja a központi idegrendszeri sérült személyiség- és mozgásfejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek megismerését, a tanultak gyakorlását és alkalmazását egyéni és csoportos foglalkozásokon, emellett fejleszti a nevelő/fejlesztő/segítő kompetenciákat, technikai jártasságot.

A végzett hallgatók alkalmassá válnak szegregált és inkluzív nevelési/oktatási intézményekben a mozgássérült gyermekek sikeres integrációjának elősegítésére, valamint felnőttek ellátásában a konduktor által meghatározott konduktív program megvalósítására.

Képzési idő: 4 félév

Jelentkezés feltétele: A pályázóknak már rendelkezniük kellett egy alapképzés befejezéséről szóló oklevéllel (tanítói, tanári). 

Képzési forma: Levelező jellegű képzésben, államilag finanszírozott formában indult a képzés. A képzés elméleti órái hétvégén kerülnek megtartásra.

 

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  • mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés

A továbbképzés elméleti és gyakorlati részből épül fel. Az elméleti tárgyak rendszerelméletű, holisztikus megközelítésben ölelik fel a lelki, illetve mentálhigiénés jelenségek, a személyközi kapcsolatok legfontosabb vonatkozó ismereteit, míg a gyakorlati tárgyak a hivatásszerep napi tapasztalatait dolgozzák fel, mely által bővül a hallgatók szakmai eszköztára, fejlődik hivatásszemélyiségük és erősödik szakmai önazonosságuk. A képzés módszerei elsősorban: interaktív plenáris előadások, szemináriumi munka kiscsoportokban, filmalkotások csoportos visszajelzése, terepmunka és esetmegbeszélés. Az oklevél megszerzéséhez a tanulmányi kötelezettségeken túl 150 órás önismereti csoportmunka teljesítése is szükséges.

Képzési idő: 4 félév

Jelentkezés feltétele: Bármilyen képzési területen megszerzett BA vagy MA szintű oklevél.

Képzési forma: Levelező jellegű képzésben, államilag finanszírozott formában indult a képzés. A képzés elméleti órái hétvégén kerülnek megtartásra.