TOVÁBBKÉPZÉSEK

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szak megnevezése: MAGYAR MINT IDEGEN NYELV SZAKOS PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A 2021 szeptemberétől induló 2 féléves levelező képzés fő célja, hogy a pedagógus diplomával rendelkező és a magyar mint idegen nyelv tanítása iránt érdeklődő személyek megismerjék a magyar nyelv tanításának elméletét és módszertanát annak érdekében, hogy akár a közoktatásban, akár a felnőttoktatásban vagy bármilyen más formában a megfelelő szakmai tudás birtokában adhassák át nyelvünket és kulturánkat a nem magyar anyanyelvű tanítványaiknak.

A képzés alapozó ismeretei magába foglalják a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia diszciplinális kérdéseit, intézménytörténetét, valamint a nyelv oktatási sajátosságait a diaszpórában és a szorványban. A képzés továbbá a grammatikai ismereteken kívül betekintést nyújt a nyelvpedagógiai alapismeretek tudományterületébe is. A szakmai ismeretek tárgykörébe a következők tartoznak: magyar grammatika külföldieknek; a magyar mint idegen nyelv tanításának módszerei az egyes kompetenciaterületeken; nyelvtanítás gyermekkorban; mérés és értékelés a MID tanításában; tananyagok, tankönyvek, segédkönyvek; tanítási gyakorlat (min. 10 óra óralátogatás + min. 5 óra tanítás).

Képzés ideje: 2 félév

Képzési forma: levelező képzésrend, a képzés díja 10.000 Ft / félév

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • a pedagógusképzés képzési terület alapképzési vagy osztatlan szakjai (hagyományos főiskolai vagy egyetemi oklevél);

 • szociálpedagógus alapképzési szak;

 • hitéleti képzési terület következő szakjai: teológia alapképzési szak, teológia mesterképzési szak, katolikus teológus mesterképzési szak, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, református hittanoktató alapképzési szak, buddhista tanító alapképzési szak, vaisnava teológia alapképzési szak;

 • egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetében tanári mesterképzési szakon, teológia mesterképzési szakon vagy vaisnava teológia mesterképzési szakon szerzett oklevél.

Jelentkezés módja:

 • A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján található jelentkezési űrlap kitöltése (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), melyet a jelentkező számára a rendszer pdf. formátumban e-mailben megküld. A jelentkezés alkalmával a kinyomtatott és aláírt jelenkezési űrlapot be kell nyújtani a VM4K számára.
 • Oklevél másolata (a nem magyar, angol, német, vagy francia nyelvű oklevelek mellé, hiteles fordítás is szükséges),
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél (legfeljebb egy oldal).

A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Tanulmányi Osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 27.

Keretlétszám: 14 fő

______________________________________________________________________________________________________

Óbudai Egyetem

Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Szak megnevezése: INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Az internet és az infokommunikáció fejlődésével a vállalatok nyitottsága az internet irányában is jelentősen megnőtt, ami rohamosan megnövelte a kiberbűnözés veszélyeinek való kitettséget. Ezek azok a fő indokok, amelyek miatt az információbiztonság általánosan egy kiemelt kulcskérdéssé vált és válik a gazdaság minden ágazatának szereplői körében. Kiemelt jelentősége van mind a versenyszférában, ahol egyre több multi és cégcsoport vezeti be és tanúsíttatja az átfogó információbiztonsági irányítási rendszerét, és követeli ezt meg a beszállítóitól és alvállalkozóitól is. Az állami szférában az információbiztonsági követelményeket külön jogszabályok írják elő kötelezően, amelyek nemcsak a legtöbb állami szférába tartozó intézményre (kiemelten beleértve a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető létesítményeket is) vonatkoznak, hanem azok fontosabb beszállítóira, azok informatikai rendszereinek fejlesztőire és üzemeltetőire is.

A továbbképzés célja ezért az, hogy az információbiztonságról és annak alkalmazásáról magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a gazdaság minden ágazatában azoknak a szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és ezen új ismeretekkel képesek legyenek ezt az információbiztonság különböző területein felmerülő problémákra is kiterjeszteni. A cél tehát olyan mérnök-informatikusok képzése, akik képesek a modern IT-rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfia) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

Képzés ideje: 4 félév

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés szombati napokon zajlik.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • Szakmérnök képzés: mérnöki (BSc, MSc vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diploma
 • Szakember képzés: bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc vagy MSc (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Szükséges dokumentumok: 

 • jelentkezési űrlap (az űrlap letölthető INNEN. Kérjük a kitöltött, aláírt űrlapot szkennelve is küldjék el a kepzes@vm4k.org.rs e-mail címre.)
 • oklevél fénymásolata (postai úton, vagy személyesen),
 • szakmai önéletrajz (postai úton vagy személyesen)

Felvételi folyamata: felvételi vizsga nem lesz, a felvételi rangsor az átnyújtott dokumentáció alapján kerül kialakításra

Jelentkezés módja: A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Tanulmányi Osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani (a jelentkezési űrlapot szkennelve is meg kell küldeni a jelölt e-mail címre). A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – információbiztonsági szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.

______________________________________________________________________________________________________

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet

Szak megnevezése: INKLUZÍV FEJLESZTŐ SZAKPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A 4 féléves, levelező munkarendű továbbképzés mindazon pedagógusok számára értékes tudást közvetít, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkoznak. A képzés segítséget nyújt a tanulói különbségek kezelését célzó differenciálási technikák elsajátításában, valamint a tanulókkal való hatékony kommunikáció alkalmazásában. A tanulmányok során a hallgatók felkészülhetnek a fogyatékos, hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, valamint a tehetséges tanulók differenciált fejlesztésére.

A képzés célja tehát komplex pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai ismeretek nyújtása a tanulói sokféleség kezelésére.

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag támogatott képzés

Képzés ideje: 4 félév

A képzésre való jelentkezés feltétele: pedagógiai szakirányú képzési területen szerzett BA vagy MA szintű (főiskolai, vagy egyetemi) oklevél.

Jelentkezés módja:

 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap (letölthető a www.jgypk.hu/tanszek/gyogypedagogia oldalról, vagy beszerezhető a VM4K Tanulmányi Osztályán),
 • szakmai önéletrajz,
 • oklevél másolata (a nem magyar nyelven kiadott oklevél hiteles fordítása szükséges).

A megjelölt dokumentumokat a Vadasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Tanulmányi Osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – inkluzív, fejlesztő szakpedagógus szakirányú továbbképzés”

Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezési határidő: 2021. július 31.

Felvételi menete: a megjelölt, benyújtott dokumentumok alapján a Gyógypedagógus-képző Intézet felvételi bizottsága határozza meg a felvételi rangsort. Külön felvételi beszélgetés, vizsga nem kerül megszervezésre.

Felvételi keretszám: 20–25 fő

______________________________________________________________________________________________________

Semmelweis Egyetem

Pető András Kar

Szak megnevezése: KONDUKTORSEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A 2021 szeptemberétől induló képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a képzés elvégzése után alkalmassá válnak a központi idegrendszer sérülése miatt dominánsan mozgássérültté vált bármely életkorú gyermek és felnőtt konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére konduktor irányítása mellett. A gyakorlatorientált továbbképzés biztosítja a központi idegrendszeri sérült személyiség- és mozgásfejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek megismerését, a tanultak gyakorlását és alkalmazását egyéni és csoportos foglalkozásokon, emellett fejleszti a nevelő/fejlesztő/segítő kompetenciákat, technikai jártasságot.

A végzett hallgatók alkalmassá válnak szegregált és inkluzív nevelési/oktatási intézményekben a mozgássérült gyermekek sikeres integrációjának elősegítésére, valamint felnőttek ellátásában a konduktor által meghatározott konduktív program megvalósítására.

Képzési forma: nappali képzésrend, államilag finanszírozott képzés (az elméleti órák és a gyakorlatok tömbösített formában kerülnek megszervezésre)

Képzés ideje: 4 félév

A képzésre való jelentkezés feltétele: Pedagógiai jellegű képzésről lévén szó, elsősorban 4–10 éves gyermekekkel foglalkozó pedagógusok (óvodapedagógusok és tanítók), másodsorban az általános iskola felső osztályaiban oktató szaktanárok (pl. bölcsészek) jelentkezhetnek.

Jelentkezés módja:

 • felsőfokú diploma és leckekönyv hiteles fénymásolata (leckekönyv hiányában az elvégzett tárgyak és a hozzá tartozó eredmények, kreditpontok listáját tartalmazó dokumentum). Nem magyar nyelvű dokumentum esetén hiteles fordítás,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél.

A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Tanulmányi Osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – konduktorsegítő szakirányú továbbképzés” Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 29.

Felvételi beszélgetés időpontja és helyszíne: 2021. augusztus 30., hétfő 11:00–13:00 óra, Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ

Felvételi menete: szakmai beszélgetés, mely többek közt a jelentkező korábbi képzettségére, szakmai felkészültségre és tapasztalataira irányul.

Keretlétszám: 25 fő

______________________________________________________________________________________________________